ارزیابی مطالب

از آنجایی که تیم تشکیل دهنده تولید محتوای رسانه ، همگی در حال آموختن مکتب هنر هستند ، گاهی ممکن است نظراتشان راجع به تحلیل یک فیلم یا نوشتن مطالب ، تخصصی نباشد . هرچند که این حرف را نمیتوان در باره همه تیم ، در همه زمینه های این رسانه از نظر محتوایی زد.

بنا بر این ، تصمیم بر آن گرفته شد که اول تمامی مطالبی که بار تحلیلی ، آموزشی یا محتوایی دارند ، رده بندی محتوایی آنها مشخص شود ، تا کاربران به راحتی متوجه سطح علمی نگارش مطالب بشوند .
در بخش زیر شما سه سطح مختلف محتوایی را مشاهده خواهید کرد:

سطح نگارش محتوایی مطالبی که این نماد را دارند ، تخصصی و به نوعی حرفه ای میباشند که با اطلاعات کافی در زمینه مربوطه نگارش شده و در رسانه منتشر گردیده.

مطالبی که این نماد را دارا هستند ، نیمه تخصصی هستند ، به آن معنا که نویسنده ، اطلاعات کمی از آن موضوع را ندارد و نظرش در آن زمینه قابل احترام ، و مطالعه میباشد .

مطالبی که در آن ، این نماد درج میشود ، غیر تخصصی هستند.  یعنی نسبت دو سطح دیگر ، از نظر عملی ، درجه پایین تری دارد

نوشته های غیر تخصصی به آن معنا نیست که ارزش خواندن ندارند ، بلکه به آن معناست که صرفا جهت افزایش دانش و تبادل نظر بین نویسنده (یا نویسندگان) و کاربران راجع به آن موضوع هستند و صرفا از محتوای آن دفاعی نمیشود ، اما همچنان با ارزش هستند و توصیه میشود که مطالعه شوند.