Hitman 3

Hitman 3

تاریخ انتشار:
۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
پلتفرم:
--
نمره پارت هنر
۸۸
متاکریتیک

Hitman 3

--
نمره پارت هنر
۸۸
متاکریتیک
این بازی هشتمین قسمت و سومین نسخه اصلی از مجموعه بازی‌های هیتمن به‌شمار می‌رود و همانند سری قبل در شش مکان برگزار می‌شود که یکی از این مکان‌ها دبی می‌باشد.
تاریخ انتشار:
۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox